• Изводи

  Между септември 2019 и януари 2021, ние осъществяваме международно проучване, обучения и повишаване на вниманието като част от проекта "Отворени врати: приобщаваща и компетентна здравна грижа за ЛГБТИ хората". Проектът се изпълнява в партньорство с университети и ЛГБТИ организации от 5 европейски страни (България, Унгария, Италия, Полша и Испания). Проектът е подкрепен от много на брой академични и браншови организации.

  Прес съобщения

  Прессъобщенията насочват вниманието на широката общественост към основните постижения на проекта. Ще публикуваме съобщение, когато са налични изследователските доклади, когато се публикуват курсовете за обучение и когато стартира кампанията за повишаване на осведомеността.

  • Прессъобщение № 1 EN | BG | CA | HU | IT| PL

  Национални доклади

  Националните доклади изследват положението на ЛГБТИ хората в системата на здравеопазването в страните им. Те осъществят преглед на вътрешната система в здравеопазването, правната и политическата среда, съществуващите изследвания, стратегии и здравни програми, услуги, достъпни за ЛГБТИ пациенти, нагласите на здравните специалисти и възможностите за изграждане на капацитет.

  • България EN | BG
  • Каталуния EN | CA
  • Унгария EN | HU
  • Италия EN | IT
  • Полша EN | PL

  Сравнителен доклад

  Сравнителният доклад представя основните резултати от изследванията, извършени по проекта. Първият раздел предоставя кратък преглед на законодателството, политиките, насоките и стратегиите относно здравето на ЛГБТИ хората, както и услугите, насочени към тях в петте държави, участващи в проекта. Вторият раздел е посветен на интервюта със здравни специалисти и експерти, а третият обобщава резултатите от онлайн проучването.

  • Сравнителен доклад EN

  Наръчник за здравни специалисти

  Този кратък наръчник обобщава най-важната информация за здравето на ЛГБТИ хората за здравните специалисти. Включва въведение в ЛГБТИ терминологията, обобщение на здравните нужди на ЛГБТИ хората и практически препоръки за избягване на дискриминация и създаване на приобщаваща клинична среда.

  • Кратък наръчник EN | BG | CA | HU | IT | PL